FHQu - Führerhauptquartier - GKH - główna kwatera Führera (Hitlera)

FBB - Führer- Begleit- Bataillon - batalion przyboczny Führera

OKH - Oberkommando des Heeres - naczelne dowództwo wojsk lądowych.

OKL - Oberkommando der Luftwaffe - naczelne dowództwo wojsk lotniczych.

OKM - Oberkommando der Kriegsmarine - naczelne dowództwo marynarki wojennej.

OT – Organisation Todt – Zmilitaryzowana Organizacja Todta – została założona przez gen. inż. F. Todta w roku 1938. Budowała ona m. In. Wał Zachodni, lotniska, autostrady, koleje, umocnienia obronne. Pod koniec wojny było w niej zatrudnionych, oprócz Niemców, ok. 1 miliona jeńców wojennych różnych narodowości.

RSD - Reichssicherheitsdienst - służba bezpieczeństwa Rzeszy.

WFSt - Wehrmachtführungsstab - sztab dowodzenia Wehrmachtu.